Elektrikte Özel Denetçi Dönemi

Ekran-AlC4B1ntC4B1sC4B1-1EPDK’nın sertifika almış özel denetim şirketleri elektrik üretim ve dağıtım piyasasında denetim yapabilecek.
ANKARA  – Elektrik üretim ve dağıtımı piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) sertifika almış özel denetçiler bundan sonra tarafından denetlenecek.

Edinilen bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) geçtiğimiz hafta yaptığı toplantıda Türkiye çapında yatırımları sürmekte olan elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin nasıl denetleneceği dair yönetmeliği karara bağladı.

EPDK tarafından hazırlanan, ”Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik”e göre, 21 elektrik dağıtım şirketi ve üretim yatırımları, Kurum adına inceleme ve denetim yapmak üzere görevlendirilen denetim şirketinin bünyesinde bulunan ve her biri Kurum tarafından verilen sertifika ile yeterli görülen, en az bir tanesi başdenetçi ve en az bir tanesi elektrik, elektronik, inşaat, endüstri veya makine mühendisi olmak üzere üç denetim elemanından müteşekkil ekiplerce denetlenecek. Denetim elemanları inceleme ve denetim hizmetlerini yerine getirmek üzere Kurumdan baş denetçi, denetçi ve denetçi yardımcısı sertifikası alacak.

EPDK, inceleme ve denetim hizmeti alımına ilişkin başvuru şartları ve diğer hususları Resmi Gazete ve Kurum internet sitesinde yayımlayacak. Kurum tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar da buna göre EPDK’ya denetim için başvuruda bulunacak.

Denetimde öne çıkanlar

Bu özel denetçiler elektrik dağıtım tesislerinin kapasitelerinin arttırılması, genişletilmesi, iyileştirilmesi ve yenilenmesi amacıyla yapılan yatırımların Kurum tarafından onaylanan yatırım planlarına uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, dağıtım şirketlerince yapılan yapım işleri ile mal ve hizmet alım ve satışlarının, eşitlik, şeffaflık ve rekabet koşullarında yapılıp yapılmadığının ve alım veya satış fiyatlarının piyasa koşullarında oluşan fiyat, ücret veya bedellerden belirgin olarak farklı olup olmadığı, dağıtım şirketlerinin Aydınlatma Yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği, üretim şirketlerinin arz güvenliğini veya piyasa işleyişini olumsuz yönde etkileyecek fiillerde bulunup bulunmadığı, üretim şirketlerinin tesis tamamlanma tarihine kadar gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin ilgili mevzuat kapsamında Kuruma sundukları ilerleme raporlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını denetleyecek.

Yetki belgesi

Yönetmeliğe göre, inceleme ve denetim faaliyetlerini yapmak üzere yetki belgesi almak isteyen şirketler, ilgili belgelerini tamamlayarak bir dilekçe ile Kurumun ilan edeceği başvuru süresi içerisinde başvurusunu yapacak.

Sertifikalar azami on yıllık süre için verilecek. Yetki belgesi, denetim şirketlerinin talebi üzerine yetki belgesi süresinin bitiminden başlamak üzere azami 10 yıllık süre için yenilenebilecek. Yenileme için, yetki belgesi süresinin sona ermesinden en az 90 önce Kuruma, yetki belgesi başvurusu sırasında sunulması gereken bilgi ve belgeleri ekleyerek yazılı başvuruda bulunabilecek.

Yetki belgesi, süresinin bitiminde veya denetim şirketinin iflası halinde kendiliğinden sona erecek. Yetki belgesi, denetim şirketinin yetki belgesinden vazgeçmek istemesi halinde Kurul Kararı ile de sona erebilecek.

Yönetmelik ile belirlenen koşulları kaybeden veya ilgili mevzuata aykırı davrandığı, yasaklara, denetim ilke ve kurallarına uymadığı ya da düzeltilebilir nitelikteki aykırılıkları, yapılan uyarıya rağmen verilen süre içinde düzeltmediği tespit edilen denetim şirketlerinin yetki belgeleri Kurul kararı ile iptal edilecek ve teminat mektubu irat kaydedilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanundan kaynaklı denetimler, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde yapılacak denetimlere ilişkin hususlar ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından inşa edilecek suyla ilgili yapıların inşasının inceleme ve denetimi bu yönetmeliğin kapsamı dışında bulunacak.

Referanslar Dünya

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.